Katarina Otrin

Elektronska pošta: katarina@focus.si
Telefonska številka: 059 071 327

Področje dela: vodenje projektov iz področja trajnostne mobilnosti

Organizacija: Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo Focus je okoljska nevladna organizacija s statusom društva v javnem interesu, ki deluje na področju podnebnih sprememb. Svoje delo osredotoča na teme: podnebje, energija (obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost), trajnostna mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja. V okviru teh tem organizira različne dogodke, izvaja kampanje in praktično orientirane projekte, pripravlja priporočila, ozavešča javnost, spremlja, analizira in se vključuje v procese odločanja in oblikovanja politik, sodeluje z različnimi deležniki in redno komunicira z mediji.

Izkušnje / Reference: vodja projekta Mobilizacija za javni potniški promet: izvedba okroglih miz, identifikacija problemov in rešitev za javni potniški promet (JPP) v mestnih občinah Slovenije, izdelava priporočil za odločevalce, izvedba inovativnega pristopa pritiska javnosti za izboljšave v JPP; strokovna sodelavka v projektu Dobimo se na postaji, ki je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa in je pokrival izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu javnega potniškega prometa;  izvedba izobraževanj za učitelje in vzgojitelje; so-avtorica priročnikov o trajnostni mobilnosti za učitelje v srednjih šolah in vzgojitelje v vrtcih; delo na prometnih politikah – področje: zmanjšanje emisij iz prometa; aktivno sodelovanje v Koaliciji za trajnostno prometno politiko in Delovni skupini za mobilnost znotraj Mreže za prostor; izvajanje delavnic na temo trajnostne mobilnosti v osnovnih in srednjih šolah; organizacija posvetov, okroglih miz na temo trajnostne mobilnosti na lokalni in nacionalni ravni.