dr. Matej Gabrovec

Elektronska pošta: matej@zrc-sazu.si
Telefonska številka: 01 4706 364

Področje dela: temeljne in aplikativne raziskave na področju regionalne geografije, spremembe rabe zemljišč in mobilnosti

Organizacija: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU se ukvarja z geografskimi raziskavami Slovenije, pripravlja temeljne geografske knjige o Sloveniji, vodi domače in mednarodne projekte, organizira znanstvena srečanja, izdaja znanstveno revijo in več knjižnih zbirk.

Izkušnje / Reference: Na področju prometa je sodeloval pri več projektih načrtovanja javnega potniškega prometa, s poudarkom na medkrajevnem javnem avtobusnem prometu, poleg tega pa tudi pri mestnem prometu v Novi Gorici in prekomejnem javnem potniškem prometu na Goriškem in Koprskem. V okviru projekta Integrirani javni potniški promet je zasnoval tarifne cone. Sodeloval je v mednarodnem projektu Catch-MR (Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah), vodi inštitutski del partnerstva v projektu Generiranje sintetične populacije kot osnova za ‘activity-based’/’agent-based’ mikrosimulacijske prometne modele.