REFERENCE

Področje prometnega načrtovanja

Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU smo bili izvajalci in vodje priprave Inovativne strategije trajnostnega razvoja Občine Idrija. Sodelovali smo tudi v mednarodnem projektu CATCH_MR (Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah) in pripravili idejno zasnovo javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji na območju notranjskega koridorja. CIPRA Slovenija je v sodelovanju z ostalimi partnerji pripravila študiji Umirjanje prometa v dolini Vrata ter Umirjanje prometa v Julijskih Alpah, ki je služila kot osnova aktivnostim na področju urejanje prometa. Občina Bohinj je izsledke te študije nadgradila s podrobnimi načrti in tudi že ukrepi, ostale občine pa na izvedbo še čakajo. CIPRA je poleg tega izvedla študijo Koncept urejanja prometa v Kamniški Bistrici, kjer je načela trajnostne mobilnosti v gorskih pokrajinah poskusila prenesti na lokalno raven Kamniško-Savinjskih Alp. V City studiu se na področju prometnega načrtovanja ukvarjamo z izdelavo prometnih študij ter načrtov prometnih ureditev. Naša glavna usmeritev so prometne rešitve, pri katerih je največji poudarek na trajnosti in inovativnosti

Področje prostorskega načrtovanja

Člani konzorcija smo sodelovali pri pripravi strokovnih podlag, strateških in izvedbenih delov občinskih prostorskih načrtov OPN Ilirska Bistrica, OPN Hoče-Slivnica in OPN Vojnik. Sodelovali smo pri občinskih podrobnih prostorskih načrtih ter pri izvedbi javne delavnice za OPPN za središče Pivke, kjer se je ukinjal promet, vzpostavljala ter urejevala pa se je mestna promenada. V podjetju City studio se s prostorskim in urbanističnim načrtovanjem ukvarjamo že od leta 1988. Na področju prostorskega načrtovanja se ukvarjamo s pripravo prostorskih dokumentov, izdelali pa smo tudi strokovne podlage za umestitev pasov, rezerviranih za JPP, na Dunajski cesti v Ljubljani ter zasnovo prometnega in kolesarskega omrežja v občini Radovljica.

Področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi

Konzorcij ima številne izkušnje z vključevanjem javnosti in sodelovanjem z njimi, saj je to temeljno področje dela organizacij Focus in IPOP. V zadnjih petih letih smo na temo trajnostne mobilnosti v okviru projektov Mobilizacija za javni potniški promet, Informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o javnem potniškem prometu, Ulični festival Koseze, Urbani sprehodi Jane's walk, Škofja Loka – Žovšče in BIO 50 izvedli številne okrogle mize, delavnice in posvete s širšo javnostjo. Naše vsakodnevno delo vključuje tudi komunikacijo z mediji, ki jih redno seznanjamo s svojim mnenjem in dogajanjem na področju trajnostne mobilnosti.

Izkušnje s področja oglaševanja in oblikovanja gradiv

V Principu imamo večletne izkušnje z zasnovo in oblikovanjem inovativnih grafičnih rešitev ter razvijanjem različnih načinov komunikacije, ki spodbujajo pozitivne spremembe v družbi. Med drugimi izvajamo projekt After taxi, ki že 5 let kontinuirano osvešča mlade o nezdružljivosti alkohola in vožnje ter spodbuja odgovorne odločitve glede prevoza na in z zabav. Mehaniko udejanjamo s subvencioniranimi taksi prevozi v nočnem času in z različnimi komunikacijskimi orodji (spletna stran, osveščanje v lokalih in nočnih klubih s plakati, POS, obcestni plakati, distribucija drobnih promocijskih materialov, kot so obeski za ključe in dišeče obešenke, informiranje na terenu, ...). Na področju trajnostne mobilnosti smo kot pomoč pri komunikacijski podpori projekta vključeni v projekt Zdrav šolar, kjer sodelujemo z IPOP in ostalimi partnerji v projektu, ki ga sofinancira MZ.

Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na področju pešačenja v občinah

Na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU smo izdelali omrežje pešpoti v Ljubljani kot podlago za ugotavljanje hodljivosti in modeliranje dostopnosti (Kozina in Tiran 2014), Inštitut za politike prostora pa je pobudnik organizacije Urbanih sprehodov Jane's walk v Sloveniji, vsako leto pa tudi koordinator in podpornik njihove priprave. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo z več kampanjami na lokalni ravni, kot sta bili Proti širitvi Dunajske ceste in Dolenjska Za Vse, podali predloge ukrepov za izboljšanje pogojev pešačenja, v okviru projekta Zdrav šolar pa za izbrane šole pripravljamo analizo stanja s predlogi ukrepov za varno pešačenje v šolo.

Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na področju kolesarjenja v občinah

Kolesarjenje je način prevoza, ki člane konzorcija morda najbolj povezuje, saj se z različnimi vidiki kolesarjenja kot strokovnjaki ukvarjamo prav vsi, poleg tega pa kolo kot prevozno sredstvo uporabljamo tudi v vsakodnevnem življenju. Člani konzorcija smo sodelovali pri izdelavi Prometne politike Mestne občine Ljubljana, pri projektu Pasti za kolesarje, na Mestno občino Ljubljana smo v zvezi s kolesarjenjem posredovali številne pobude, z njo pa tudi redno komuniciramo glede izboljšav kolesarske infrastrukture. V okviru projekta Ulični festival Koseze smo pripravili analizo stanja in nabor ukrepov za prometno preureditev, ki bi izboljšala pogoje za kolesarjenje.

Izkušnje pri izdelavi analize stanja s predlogi ukrepov na področju javnega potniškega prometa v občinah

V okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet smo za deset mestnih občin v Sloveniji pripravili analizo stanja s predlogi ukrepov in priporočil za revitalizacijo javnega potniškega prometa. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU so v okviru mednarodnega projekta TRADOMO izdelali predlog novih čezmejnih avtobusnih povezav na Goriškem, pripravili predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba ter nudili strokovno podporo pri pripravi in uvajanju nove koncesije za mestni javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba. Ukvarjajo se tudi z modeliranjem dostopnosti do javnega potniškega prometa v Ljubljani, izsledke te in podobnih raziskav pa objavljajo v znanstvenih člankih. V okviru projekta Integrirani javni potniški promet smo v CIPRI izvedli dve analizi stanja javnega potniškega prometa po slovenskih občinah. Že šest let zapored vsako leto pripravljamo pregled voznih redov sredstev javnega potniškega prometa v Alpah in tako promoviramo prednosti JPP za gorske pokrajine.