CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument občine ali regije za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje s prometom povezanih izzivov. Gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja v mestih in regijah za zdajšnje in prihodnje generacije.

S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki zagotavlja dostopnost delovnih mest in storitev, izboljša prometno varnost, zmanjša zastoje, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, zmanjša stroške za mobilnost ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja. S celostno urejenim prometom na objektivno merljiv način izboljšamo kakovost bivanja prebivalcev in povečamo možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem bodo slovenske občine stopile na pot trajnostne mobilnosti, kar je ena od prioritet Evropske unije. Drugačen pristop k reševanju prometnih problemov pomembno vpliva tako na urejenost naših mest, ki bodo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na spreminjanje potovalnih navad občanov, ki bodo manj uporabljali avtomobil in več trajnostne oblike mobilnosti.

Občine brez izdelane CPS in potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo se ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS in predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.